Munasolun luovuttajaksi sopii 22–35-vuotias, perusterve nainen, jolla ei ole suvussa tiedossa vakavia periytyviä sairauksia. Useimmiten hänellä on omia lapsia.

Luovuttajaksi ryhtyvän on suostuttava siihen, että hänen henkilötietonsa annetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) ylläpitämään luovutusrekisteriin ja, että nämä henkilötiedot voidaan luovuttaa hoidon tuloksena syntyneelle henkilölle hänen täytettyään 18 vuotta, mikäli hän niitä pyytää. Hyväksytylle luovuttajalle maksetaan kulukorvaus tekemästään sukusolulahjoituksesta.

Kipua ei tarvitse pelätä, toimenpiteen aikana saa aina tarvittaessa hyvän kipulääkityksen. Luovutuksesta syntyneellä lapsella on mahdollisuus saada tieto luovuttajan henkilöllisyydestä mutta juridisia velvollisuuksia luovuttajalle ei ole.

Miten toimin, jos haluan luovuttaa munasoluja?

Ota ensin yhteyttä lähimpään Felicitas Mehiläisen klinikkaan. Puhelu tai ensimmäinen käynti ohjataan asiaan perehtyneelle vastuuhoitajalle, jolta saat tietoa sukusolujen luovuttamiseen liittyvästä prosessista ja hoidon kulusta.

Jos sukusolujen luovutus tuntuu oikealta, varataan sinulle aika myös klinikan lääkärille. Lääkärin vastaanotolla selvitetään taustatietosi, oma ja sukusi terveys, sinulle tehdään gynekologinen tutkimus ja kerrotaan hoidosta, sen riskeistä ja sivuoireista. Käynnillä sinulta otetaan sukusolujen luovutusprosessin edellyttämät virtsa- ja verinäytteet (mm. HIV, hepatiitti B ja C). Halutessasi sinulla on mahdollisuus käydä keskustelemassa psykologin vastaanotolla.

Munasolujen luovutus hoitoprosessina vastaa koeputkihedelmöityshoitoa (IVF) munasolujen keräykseen asti. Keräyksessä saadut munasolut hedelmöitetään ja siirretään jakautuneena alkiona vastaanottajalle. Hormonihoidon ja munasolujen keräyksen jälkeen suosittelemme jälkitarkastuskäyntiä klinikassamme 3-5 viikon kuluttua.

Hormonaalinen ehkäisy ei ole este. Ennen luovutusta lääkärikäynnillä kartoitetaan luovuttajan perusterveyden, tutkitaan verinäytteet ja käydään yhdessä luovuttajan kanssa tarkasti läpi luovutukseen liittyvät toimenpiteet. Verinäytteestä tutkitaan infektiokokeet ja tehdään kromosomimääritys. Psykologin keskustelulla varmistetaan, että luovuttaja on saanut mahdollisuuden miettiä riittävästi lahjoituksen antamiseen liittyviä kysymyksiä ja tuntemuksia sekä halukkuutta sitoutua hoitoon. Kaikkiaan luovuttaja käy Mehiläinen Felicitaksessa 7-8 kertaa luovutuksen aikana.

Hedelmöityshoitolaki

Hedelmöityshoitolaki astui voimaan 1.9.2007. Hedelmöityshoitolaissa säädetään hedelmöityshoidon antamisesta, sukusolujen ja alkioiden luovuttamisesta sekä alkioiden varastoimisesta. Lain mukaan hedelmöityshoitoja voidaan antaa avio- ja avopareille, naispareille ja itsellisille naisille. Hedelmöityshoidossa voidaan käyttää hoitoa saavan omia sukusoluja tai lain mukaisesti luovutettuja sukusoluja tai alkioita.

1. Hoitosuostumus

Lain säädösten mukaisesti ennen hoidon aloitusta allekirjoitetaan hoitosuostumus. Hoitosuostumuksessa määritetään hoitomuodot, joihin suostumus annetaan sekä ehdot, joilla hoitoa voidaan antaa ja suostumuksen voimassaoloaika. Suostumuksensa hedelmöityshoidon antamiseen antanut mies on isyyslain mukaisesti lapsen isä vaikka hoidossa olisi käytetty luovutettuja sukusoluja. Jos hoitoa on annettu naiselle yksin, on lapsen isäksi vahvistettava mies, jonka siittiöitä on käytetty hoidossa edellyttäen, että hän on antanut suostumuksen isyyden vahvistamiseen

2. Palvelun antajan tiedonantovelvollisuus

Hedelmöityshoitoa tarjoavan palvelujen antajan on ennen hoidon antamista selvitettävä hoitoa saavalle hoidon tuloksena syntyvän lapsen ja muiden osapuolten oikeudellinen asema. Jos hedelmöityshoidossa käytetään luovutettuja sukusoluja tai alkioita, palvelujen antajan on lisäksi annettava hoitoa saavalle tietoja hoidon tuloksena syntyvän lapsen biologisen alkuperän mahdollisista vaikutuksista perheenjäsenten keskinäisiin suhteisiin ja siitä, miten mahdollisia ongelmia voidaan ehkäistä tai lievittää. Palvelujen antajan on lisäksi järjestettävä hoitoa saavalle mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä asiantuntijan kanssa.

3. Sukusolujen ja alkioiden luovuttaminen ja luovuttajien rekisteröinti

Lain mukaan sukusoluja voi luovuttaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on hyväksytty terveystarkastuksessa, jossa on varmistettu, ettei sukusolujen luovutus aiheuta hänelle terveydellistä vaaraa eikä hänellä ole sellaista vakavaa perinnöllistä sairautta tai sellaista tarttuvaa tautia, joka voi aiheuttaa vakavan sairauden hedelmöityshoitoa saavalle naiselle tai hoidon tuloksena syntyvälle lapselle.

Kaikki luovuttajat allekirjoittavat luovutussuostumuksen. Palvelun antajan on ennen suostumuksen vastaanottamista selvitettävä sukusolujen luovuttamiseen liittyvät lääketieteelliset ja oikeudelliset seikat.

Kaikkien sukusolujen tai alkioiden luovuttajat rekisteröidään Valviran ylläpitämään luovutusrekisteriin. Luovutushoidosta syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada luovuttajan henkilötiedot rekisteristä. Lisäksi siittiöitä itselliselle naiselle tai naisparille luovuttava mies voi halutessaan antaa suostumuksen isyyden vahvistamiseen. Silloin myös äidillä on oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Tieto annetaan äidille heti lapsen syntymän jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa hedelmöityshoidoista säädetään luovuttajien korvauksista. Luovuttajalle voidaan korvata luovutuksesta aiheutuneet kustannukset ja ansionmenetys enintään todellisen suuruisina. Munasolujen luovuttajalle voidaan lisäksi korvata muuna haittana luovutuksen aiheuttamasta henkisestä ja ruumiillisesta rasituksesta, epämukavuudesta sekä jokapäiväisten toimintojen rajoittumisesta enintään 250 euroa luovutuskertaa kohden.

4. Toiminnan säännökset

Sukusolujen ja alkioiden varastointiin ja hedelmöityshoidon antamiseen on oltava Valviran lupa, jonka edellytyksenä on terveydenhuollon yksikölle on toiminnan edellyttämä erityisasiantuntemus ja henkilökunta sekä asianmukaiset tilat ja laitteet toimintaa varten.

Sijaissynnytyshoidot on Suomessa toistaiseksi kielletty.

Tutustu hedelmöityshoitolakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061237

Kenelle luovutetut solut menevät?

Usein luovutussukusoluhoitoihin päätyvillä on jo pitkä lapsettomuushistoria takanaan. Tuloksettomat koeputkihedelmöityshoidot tai keskenmenot voivat johtua omien sukusolujen toimintahäiriöistä jolloin onnistuneen hoidon aikaansaamiseksi tarvitaan luovutettuja sukusoluja. Joskus luovutettuja munasoluja tarvitaan, koska naisen munasarjat on jouduttu poistamaan tai ne eivät pysty tuottamaan lainkaan munasoluja.

Luovutussiittiöitä tarvitaan silloin, kun miehellä ei ole lainkaan siittiöitä tai ne ovat huonolaatuisia. Joskus vakavien perinnöllisten sairauksien riski on niin suuri, että on tarpeen käyttää luovutettuja sukusoluja tai alkioita.

Luovutetuista sukusoluista on pulaa!

Jono luovutetuilla sukusoluilla tehtäviin hoitoihin on pitkä, koska luovutetuista sukusoluista on jatkuvasti pulaa. Kaikissa lapsettomuushoidoissa voidaan käyttää luovutettuja sukusoluja, joko siittiöitä tai munasoluja.

Ota yhteyttä lähimpään Felicitas Mehiläisen klinikkaan ja kysy lisää.

Mehiläisen Blogi: ”Päätös lähteä sukusolujen luovuttajaksi tuntui itsestään selvältä”