AJANVARAUS
Siirry pääsisältöön

Hedelmöityshoitolaki

Hedelmöityshoitolaki astui voimaan 1.9.2007. Hedelmöityshoitolaissa säädetään hedelmöityshoidon antamisesta, sukusolujen ja alkioiden luovuttamisesta sekä alkioiden varastoimisesta. Lain mukaan hedelmöityshoitoja voidaan antaa avio- ja avopareille, naispareille ja itsellisille naisille. Hedelmöityshoidossa voidaan käyttää hoitoa saavan omia sukusoluja tai lain mukaisesti luovutettuja sukusoluja tai alkioita.

Hoitosuostumus

Lain säädösten mukaisesti ennen hoidon aloitusta allekirjoitetaan hoitosuostumus. Hoitosuostumuksessa määritetään hoitomuodot, joihin suostumus annetaan sekä ehdot, joilla hoitoa voidaan antaa ja suostumuksen voimassaoloaika. Suostumuksensa hedelmöityshoidon antamiseen antanut mies on isyyslain mukaisesti lapsen isä vaikka hoidossa olisi käytetty luovutettuja sukusoluja. Jos hoitoa on annettu naiselle yksin, on lapsen isäksi vahvistettava mies, jonka siittiöitä on käytetty hoidossa edellyttäen, että hän on antanut suostumuksen isyyden vahvistamiseen

Palvelun antajan tiedonantovelvollisuus

Hedelmöityshoitoa tarjoavan palvelujen antajan on ennen hoidon antamista selvitettävä hoitoa saavalle hoidon tuloksena syntyvän lapsen ja muiden osapuolten oikeudellinen asema. Jos hedelmöityshoidossa käytetään luovutettuja sukusoluja tai alkioita, palvelujen antajan on lisäksi annettava hoitoa saavalle tietoja hoidon tuloksena syntyvän lapsen biologisen alkuperän mahdollisista vaikutuksista perheenjäsenten keskinäisiin suhteisiin ja siitä, miten mahdollisia ongelmia voidaan ehkäistä tai lievittää. Palvelujen antajan on lisäksi järjestettävä hoitoa saavalle mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä asiantuntijan kanssa.

Sukusolujen ja alkioiden luovuttaminen ja luovuttajien rekisteröinti

Lain mukaan sukusoluja voi luovuttaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on hyväksytty terveystarkastuksessa, jossa on varmistettu, ettei sukusolujen luovutus aiheuta hänelle terveydellistä vaaraa eikä hänellä ole sellaista vakavaa perinnöllistä sairautta tai sellaista tarttuvaa tautia, joka voi aiheuttaa vakavan sairauden hedelmöityshoitoa saavalle naiselle tai hoidon tuloksena syntyvälle lapselle.

Kaikki luovuttajat allekirjoittavat luovutussuostumuksen. Palvelun antajan on ennen suostumuksen vastaanottamista selvitettävä sukusolujen luovuttamiseen liittyvät lääketieteelliset ja oikeudelliset seikat.

Kaikkien sukusolujen tai alkioiden luovuttajat rekisteröidään Valviran ylläpitämään luovutusrekisteriin. Luovutushoidosta syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada luovuttajan henkilötiedot rekisteristä. Lisäksi siittiöitä itselliselle naiselle tai naisparille luovuttava mies voi halutessaan antaa suostumuksen isyyden vahvistamiseen. Silloin myös äidillä on oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Tieto annetaan äidille heti lapsen syntymän jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa hedelmöityshoidoista säädetään luovuttajien korvauksista. Luovuttajalle voidaan korvata luovutuksesta aiheutuneet kustannukset ja ansionmenetys enintään todellisen suuruisina. Munasolujen luovuttajalle voidaan lisäksi korvata muuna haittana luovutuksen aiheuttamasta henkisestä ja ruumiillisesta rasituksesta, epämukavuudesta sekä jokapäiväisten toimintojen rajoittumisesta enintään 250 euroa luovutuskertaa kohden.

Toiminnan säännökset

Sukusolujen ja alkioiden varastointiin ja hedelmöityshoidon antamiseen on oltava Valviran lupa, jonka edellytyksenä on terveydenhuollon yksikölle on toiminnan edellyttämä erityisasiantuntemus ja henkilökunta sekä asianmukaiset tilat ja laitteet toimintaa varten.

Sijaissynnytyshoidot on Suomessa toistaiseksi kielletty.

Linkki hedelmöityshoitolakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061237