Levnadsvanor

När fertilitetsundersökningarna inleds fäster man uppmärksamhet vid levnadsvanorna. Det är bra att i god tid innan behandlingarna inleds följa regelbundna och hälsosamma levnadsvanor eftersom detta främjar en lyckad behandling. Alla rusmedel så som tobak, alkohol och droger försämrar både kvinnans och mannens fertilitet.

Vilken inverkan psykiska faktorer har är till stor del ännu okänt, men man ska inte bortse från dem. Att lindra psykisk stress kan främja möjligheterna att bli gravid.